REGLEMENT LADDERCOMPETITIE

Algemeen
De laddercompetitie begint op de dinsdag volgende op de Algemene Ledenvergadering. De partijen worden gespeeld op dinsdagavonden in het Zalencentrum “Priyas” aan het Kalverdijkje. De spelers moeten uiterlijk om 19.45 uur aanwezig zijn. Aanvang van de partijen om 20.00 uur. Afmelden is niet nodig.

Er worden drie turnussen gespeeld van elk acht ronden. Per turnus kan slechts één maal tegen dezelfde tegenstander worden gespeeld. Na 24 ronden spelen de tien hoogst geëindigde spelers een play-off om het clubkampioenschap. De overige spelers worden ingedeeld in de zogenoemde Lentecompetitie.
 
Rangorde
Er wordt gespeeld volgens het “Keizersysteem”. Iedere speler krijgt bij aanvang van de competitie een waarde toegekend (Keizerwaarde). Deze is afhankelijk van het aantal spelers. Bij aanvang zal de Keizerwaarde voor de hoogstgeplaatste speler gelijk zijn aan anderhalf maal het aantal spelers. Voor de volgende spelers zal de Keizerwaarde steeds met een punt dalen. Bij bij voorbeeld 60 spelers is de Keizerwaarde van de hoogste speler anderhalf maal 60 is 90 punten. De nummer 2 krijgt 89 punten, enz.
Per ronde zal de Keizerwaarde van de spelers bijgesteld worden afhankelijk van hun positie op de ranglijst. Er wordt gespeeld in vier ongeveer even grote “kleurgroepen”, elk met één prijs.

Deelnemers die zich in de loop van de competitie melden, worden aan de bij hun rating passende kleurgroep toegevoegd
Gelijktijdig met de start van de play-off begint een Lentecompetitie die behalve voor alle leden ook gratis toegankelijk is voor niet-leden. Voor de Lentecompetitie gelden voor zover mogelijk dezelfde regels als voor de Laddercompetitie.

Puntenberekening en indeling
Het aantal toe te kennen punten is:

Bij winst het aantal keizerpunten van de tegenstander
Bij remise de helft van de keizerwaarde van de tegenstander
Bij verlies nul punten
Oneven aantal spelers overblijvende speler krijgt tweederde van de eigen keizerwaarde
Afwezig eenzesde van de eigen keizerwaarde
Op dinsdag FSB-wedstrijd de helft van de eigen keizerwaarde
Op dinsdag beker- of rapid de helft van de eigen keizerwaarde

De resultaten van de Ladder- en Lentecompetitie worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.

De spelregels en de wedstrijdleider
De wedstrijdleider is op iedere speelavond aanwezig. Bij afwezigheid zal hij iemand anders aanwijzen als wedstrijdleider. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de FIDE. Het spelregelreglement ligt steeds op de clubavond ter inzage. Het speeltempo is 35 zetten in een uur en drie kwartier. Als de partij dan nog niet beëindigd is, krijgt iedere speler er een kwartier extra bedenktijd bij (pas na het vallen van een vlag en na minimaal 35 zetten in te stellen) om de partij versneld uit te spelen. De regels voor het versneld beëindigen van een partij staan eveneens in het FIDE-reglement. Indien de FIDE-spelregels geen uitsluitsel geven, beslist de wedstrijdleider.

Indien beide spelers dat wensen kan echter het Fischertempo van 1.45 uur + 15 seconden per zet voor elke speler gehanteerd worden. Jeugdspelers kunnen met een aangepast tempo deelnemen aan de Laddercompetitie. Hun tegenstander is verplicht de partij in dit aangepaste tempo te spelen. Noteren van de zetten is verplicht tot de betrokken speler vijf minuten bedenktijd over heeft. Dit geldt ook voor de fase van versneld uitspelen. De wedstrijdleider heeft de vrijheid onder bepaalde omstandigheden wijzigingen aan te brengen in de door de computer opgestelde indeling.

Gedragsregels
In de speelzaal mag niet worden gerookt.
In de speelruimte mag niet worden geanalyseerd of gevluggerd als er nog een of meer partijen  gaande zijn. In de nabijheid van een gaande partij mag niet over die partij worden gesproken. Ook is het niet toegestaan informatie van derden in te winnen over de eigen partij of informatie te geven aan anderen. Dit op straffe van verlies van de partij. De uitslag van een partij dient direct na afloop door de witspeler genoteerd te worden op het indelingsformulier of aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven.

Vastgesteld september 2012