K.S.C. PHILIDOR 1847

Reglementen

11 september 2023

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Deze zijn in te zien bij de secretaris.

 

CONTRIBUTIES 2023-2024

Categorie Bedrag
Standaardlidmaatschap 127 euro
Overdagleden 58 euro
Standaardlidmaatschap + overdaglid 140 euro
Junior (20 t/m 24 jaar) 90 euro
Jeugd (t/m 19 jaar) 69 euro
Alleen extern KNSB / FSB 85 euro
Alleen extern FSB *) 30 euro
Gastlid alleen intern *) 45 euro

*) Hoofdlid bij een andere vereniging

Contributie overmaken op bankrekening NL31 INGB 0000 8277 45 tnv KSC Philidor 1847 te Leeuwarden.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van KSC Philidor 1847 duurt net zolang tot een lid dit opzegt, per e-mail bij de secretaris. Voor degenen die op 1 oktober lid zijn, moet voor het hele verenigingsjaar bondscontributie worden afgedragen. Daarom hanteert Philidor de volgende regel: wie op 1 oktober lid is van Philidor is de hele jaar-contributie verschuldigd. Bij opzeggen voor 1 januari kan een korting verleend worden van de helft de totale contributie minus de bondscontributie.

REGLEMENT LADDERCOMPETITIE

Algemeen
De laddercompetitie begint op de dinsdag volgende op de Algemene Ledenvergadering. De partijen worden gespeeld op dinsdagavonden in het Zalencentrum Enzo aan het Kalverdijkje. De spelers moeten uiterlijk om 19.30 uur aanwezig zijn. Aanvang van de partijen om 19.45 uur.

Na afloop van de laddercompetitie spelen de tien hoogst geëindigde spelers een play-off om het clubkampioenschap. De overige spelers worden ingedeeld in de zogenoemde Lentecompetitie.

Rangorde
Er wordt gespeeld volgens het “Keizersysteem”. Iedere speler krijgt bij aanvang van de competitie een waarde toegekend (Keizerwaarde). Deze is afhankelijk van het aantal spelers. Bij aanvang zal de Keizerwaarde voor de hoogstgeplaatste speler gelijk zijn aan anderhalf maal het aantal spelers. Voor de volgende spelers zal de Keizerwaarde steeds met een punt dalen. Bij bij voorbeeld 60 spelers is de Keizerwaarde van de hoogste speler anderhalf maal 60 is 90 punten. De nummer 2 krijgt 89 punten, enz.
Per ronde zal de Keizerwaarde van de spelers bijgesteld worden afhankelijk van hun positie op de ranglijst.

Deelnemers die zich in de loop van de competitie melden, worden aan de bij hun rating passende groep toegevoegd
Gelijktijdig met de start van de play-off begint een Lentecompetitie die behalve voor alle leden ook gratis toegankelijk is voor niet-leden. Voor de Lentecompetitie gelden voor zover mogelijk dezelfde regels als voor de Laddercompetitie.

Puntenberekening en indeling
Het aantal toe te kennen punten is:

Bij winst het aantal keizerpunten van de tegenstander (factor 6)
Bij remise de helft van de keizerwaarde van de tegenstander (factor 3)
Bij verlies nul punten (factor 0)
Oneven aantal spelers overblijvende speler krijgt de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)
Afwezig nul punten (factor 0)
Op dinsdag FSB-wedstrijd de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)
Op dinsdag beker- of rapid de helft van de eigen keizerwaarde (factor 3)

De resultaten van de Ladder- en Lentecompetitie worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.

De spelregels en de wedstrijdleider
De wedstrijdleider is op iedere speelavond aanwezig. Bij afwezigheid zal hij iemand anders aanwijzen als wedstrijdleider. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de FIDE. Het spelregelreglement ligt steeds op de clubavond ter inzage. Het speeltempo is 1.30 uur + 30 per zet. Jeugdspelers kunnen met een aangepast tempo deelnemen aan de Laddercompetitie. Hun tegenstander is verplicht de partij in dit aangepaste tempo te spelen. Noteren van de zetten is verplicht tot de betrokken speler vijf minuten bedenktijd over heeft. Dit geldt ook voor de fase van versneld uitspelen. De wedstrijdleider heeft de vrijheid onder bepaalde omstandigheden wijzigingen aan te brengen in de door de computer opgestelde indeling.

Gedragsregels
In de speelzaal mag niet worden gerookt.
In de speelruimte mag niet worden geanalyseerd of gevluggerd als er nog een of meer partijen  gaande zijn. In de nabijheid van een gaande partij mag niet over die partij worden gesproken. Ook is het niet toegestaan informatie van derden in te winnen over de eigen partij of informatie te geven aan anderen. Dit op straffe van verlies van de partij. De uitslag van een partij dient direct na afloop door de witspeler genoteerd te worden op het indelingsformulier of aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven.

REGLEMENT PLAY-OFF

 1. Voor de play-off om het clubkampioenschap van Philidor plaatsen zich de 10 spelers, die na de Laddercompetitie de eerste 10 plaatsen bezetten. Mocht een van hen zich terugtrekken, dan komt nummer 11 aan de beurt, enz.
 2.  De play-off wedstrijden worden gespeeld als een enkelvoudige tienkamp. Er zijn 9 ronden. De indeling geschiedt door loting.
 3. De winnaar van de play-off  is clubkampioen van Philidor. Hij heeft het recht op een plaats in Philidor 1.
 4. Afzeggen voor een partij is in principe niet mogelijk. Mocht het door omstandigheden toch voorkomen, dan moet in overleg met de wedstrijdleider een nieuwe datum worden vastgesteld. Het liefst een datum voor de datum van de betreffende ronde.
  In ieder geval moet voor de 9e ronde zijn ingehaald.
  Uitstel van de partij uit de 9e ronde is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk. De partij moet dan van te voren worden gespeeld.
 5. Het speeltempo: 1.45 uur plus 15 seconden per zet.
 6. Bij gelijk eindigen beslist  het resultaat van de onderlinge partij. Is die in remise geëindigd, dan is de plaats op de Ladder na de laatste ronde doorslaggevend.
 7. Mocht een jeugdspeler zich plaatsen voor de play-off, dan heeft hij/zij het recht elke partij in hetzelfde aangepaste tempo te spelen, waarmee hij in de eraan voorafgaande Laddercompetitie speelde.
 8. Als een speler zich terugtrekt uit de play-off en hij heeft de helft of minder van de partijen gespeeld dan worden zijn resultaten geschrapt. Heeft hij meer dan de helft van de partijen gespeeld dan blijven zijn resultaten staan en worden de resterende partijen verloren verklaard.

REGLEMENT BEKERCOMPETITIE

A: Ratingverschil minder dan 100 punten.
Elke speler heeft 1,5 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise met verwisselende kleur uitvluggeren. 5 minuten per persoon per partij. Wordt deze partij ook remise, dan wint de speler met de laagste rating.

B: Ratingverschil 100 tot 250 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 1 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.

C: Ratingverschil 250 tot 400 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 30 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.

D: Ratingverschil meer dan 399 punten
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 15 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remsie wint de speler met de laagste rating.

Als rating geldt de meest recente op de KNSB-site gepubliceerde KNSB-rating.